Terug

Welkom op onze vernieuwde Website

  • Online bestelgemak, geen account nodig
  • Scherpe prijzen
  • Snelle levering

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Klima-parts (onderdeel van Technischgoedvlug)  (ook te noemen Verkoper) betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van producten en daarmee verband houdende producten en / of diensten.

1.2 De toepassing van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen, wordt door Verkoper expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en / of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer dit schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar aan de vestiging van de verkoper. Daarenboven kan van deze voorwaarden kennis genomen worden op de internetsite van de verkoper en via de downloadpagina van de internetsite van de verkoper.

1.5 Een / de door een klant van de verkoper gekocht(e) product c.q. producten zal hierna worden aangeduid met "het gekochte". Na levering zal "het gekochte" worden aangeduid met "het geleverde".

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.7 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 7 zal onder "carry - in" garantie worden verstaan: garantieafhandeling bij het service punt.

1.8 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Kopen via internet

2.1 De verkoper gebruikt voor de verkoop van haar producten een internetsite. Klanten kunnen, door gebruikmaking van een elektronisch bericht aan de verkoper opdracht geven een product te leveren ("bestellen"). Eerst nadat de verkoper hier bedoelde elektronische opdracht (per e-mail) heeft bevestigd, komt de overeenkomst tot stand.

2.2 Alle overige artikelen zijn in deze voorwaarden ook op hier bedoelde internetkoop van toepassing, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de verkoper.

3.2 Met betrekking tot "verkoop over de toonbank", waarbij terstond geleverd wordt, hoeft de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging niet schriftelijk te geschieden.

3.3 Verkoper heeft het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van de producten van de verkoper kunnen onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de desbetreffende markt. De door de verkoper gehanteerde prijzen zullen zich dienovereenkomstig wijzigen. De verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor haar prijzen dagelijks aan te passen. Waarin deze voorwaarden gesproken wordt van "prijzen" dient te worden uitgegaan van hier bedoelde "dagprijzen".

4.2 De prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief kosten van vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling, instructie en verwijderingsbijdrage.

4.3 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. De verkoper is gerechtigd om vanaf 3 maanden na totstandkoming van voorgenoemde overeenkomst de overeengekomen prijs aan te passen. De koper heeft in zo'n geval het recht de overeenkomst te verbreken.

4.4 Betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, contant te geschieden op moment van levering of per telefonische of elektronische overboeking op een bankrekening van de verkoper.

4.5 Behoudens in het geval van contante betaling, zending onder rembours of per telefonische of elektronische overboeking op een bankrekening van de verkoper dient de betaling van de door de verkoper geleverde goederen en / of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de klant, die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is de verkoper bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke kosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Met betrekking tot de bepaling van de hoogte van voornoemde kosten zal aansluiting worden gezocht bij het tarief van de Orde van Advocaten met een minimum van €. 240, - per factuur.

4.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de vermelding van de wederpartij betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Levering en vervoer

5.1 Indien een product niet direct leverbaar is, zal het product door de verkoper worden geleverd op een nader te bepalen tijdstip.

5.2 De koper dient het gekochte af te halen of gebruik te maken van de bezorgdienst. Het gekochte zal onder rembours of na vooruitbetaling bij de koper thuis worden afgeleverd door de bezorgdienst.

5.3 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 
5.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.5 Het risico voor bijvoorbeeld het kwijtraken of beschadigen van het product tijdens verzending rust op de verkoper tot het moment dat de koper het product ontvangt.

5.6 Verkoper is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

5.7 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop, dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop, is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop.

5.8 Eventuele reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering of de verrichting van de diensten, dienen onmiddellijk te geschieden, echter uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Verkoper e.e.a. teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen de juistheid en de aard van de reclame te kunnen onderzoeken.

5.9 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.10 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.11 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen viertien (14) kalenderdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

5.12 Herroepingsrecht,
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u ons retour formulier, wat U kunt downloaden op onze site, volledig in te vullen en bij te sluiten bij uw retourzending.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten. Bij een bestelling van meerdere goederen waarvan minimaal 1 aantal stuks niet geretourneerd wordt, zullen wij de leveringskosten niet retourneren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

A. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

B. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

C. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

5.13 Voor alle aankopen geldt dat deze binnen 14 dagen moeten worden afgehaald, tenzij anders overeengekomen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat het gekochte gereed ligt voor de koper en als deze klant hiervan op de hoogte is gebracht. Bij het verstrijken van deze periode wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat van de verkoper over op de koper, eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons verschuldigd is (incl. rente en boetes) heeft voldaan.

6.2 Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De klant machtigt de verkoper de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

6.3 De koper is verplicht Verkoper op de hoogte te stellen, indien zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud van de verkoper rust, in beslag worden genomen.

6.4 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Garantie

7.1 De verkoper neemt ten aanzien van het geleverde de zogenaamde fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties zullen worden uitgevoerd door erkende service punten, die hiervoor door de fabrikant of importeur zijn aangewezen.

7.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of dat de producten door anderen zijn gewijzigd c.q. opengemaakt.

7.3 Door reparatie en / of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op reparaties wordt door de service-organisaties echter wel een garantie gegeven.

7.4 De verkoper is tot geen andere garantie behouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of gevolgschade waarvoor Verkoper in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Verkoper niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid aan de zijde van de verkoper. De verkoper sluit elke aansprakelijkheid voor gevolgschade uit.

8.2 De klant vrijwaart de verkoper te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

8.3 De aansprakelijkheid van de verkoper blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering, dan wel het bedrag dat Verkoper de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9. Toepasselijkheid

9.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het alleen Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, Nederland.

Artikel 10. Algemene Waardebon voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere voordeelcoupon, -bon, -sticker en dergelijke, welke worden uitgegeven door Klima-parts (onderdeel van Technischgoedvlug)

10.1 Waardebon voordeel
Klima-parts (onderdeel van Technischgoedvlug) biedt de klant tegen inlevering van de Klima-parts-waardebon het op de waardebon vermelde voordeel, met inachtname van de daarbij vermelde actievoorwaarden.

10.2 Geldigheid Waardebonnen
voor alle Waardebonnen van Klima-parts (onderdeel van Technischgoedvlug) geldt

- de klant dient bij de kassa vooraf de waardebon te overhandigen, of indien van toepassing bij online verkoop aan te geven bij welk artikel hij van waardebon voordeel gebruik wenst te maken;
- bij online verkoop wordt het te verrekenen waardebon bedrag gecrediteerd wanneer Klima-parts (onderdeel van Technischgoedvlug) de originele waardebon in bezit heeft;
- de korting die met de waardebon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag;
- de waardebon is geldig gedurende de op de waardebon vermelde periode;
- de waardebon kan maar één keer worden gebruikt;
- de waardebon moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen;
- de waardebon kan niet worden gebruikt in combinatie met een soortgelijke of andere Klima-parts-waardebon;
- de waardebon kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
- dupliceren van de waardebon is verboden;
- alleen originele onbeschadigde waardebonnen zijn geldig;
- iedere verandering maakt de waardebon ongeldig;
- de geldigheid van de waardebon is ter beoordeling van Klima-parts;
- de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de waardebon nimmer rechten ontlenen.

10.3 Retour geven van aankopen

Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij een Klima-parts (onderdeel van  Technischgoedvlug) waardebon is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald. Een eventueel bij de aankoop/aankopen verkregen cadeau in natura dient door de klant in originele staat teruggegeven te worden of wordt met de klant verrekend. Het voordeel dat met de coupon is verkregen vervalt.

10.4 Misbruik en fraude

Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de Klima-parts (onderdeel van Technischgoedvlug) waardebon (nen), is Klima-parts gerechtigd de Klima-parts-waardebon(nen) ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen waardebon voordeel te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

10.5 Aansprakelijkheid

Klima-parts (onderdeel van Technischgoedvlug) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Klima-parts-waardebon(nen), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Klima-parts-waardebon(nen). Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Klima-parts niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Klima-parts-waardebon(nen).


Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

11.2 De koper van goederen van de verkoper geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke de verkoper in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van de verkoper.

Privacy Statement

De koper van goederen van de verkoper geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistratie, welke de verkoper in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van de verkoper.
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    / - Reviews @
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »